Regulamin

1. Organizatorem Klubu Galerii Uśmiechu jest Centrum Stomatologii Estetycznej „Galeria Uśmiechu” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Płk. Francesco Nullo 42/U7, 31-543 Kraków.

2. Program rozpoczął się w dniu 01.01.2010 roku i trwa bezterminowo.

3. Zasady uczestnictwa w Klubie określa wyłącznie niniejszy Regulamin (dostępny na stronie www Centrum Stomatologii Estetycznej „Galeria Uśmiechu”oraz na Recepcji).

4. Klubowicz oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i że go akceptuje, poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Recepcji Kliniki.

5. Klubowiczem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła akces uczestnictwa w Klubie.

6. Warunkiem uczestnictwa w programie lojalnościowym przez osobę niepełnoletnią jest zgłoszenie akcesu przez opiekuna prawnego/rodzica i wypełnienie przez niego formularza rejestracyjnego.

7. Punktami zgromadzonymi przez osoby niepełnoletnie dysponuje opiekun prawny/rodzic.

8. Każdy uczestnik programu lojalnościowego gromadzi punkty na swoim indywidualnym koncie. Nie ma możliwości kumulowania punktów z kilku kont.

9. Klubowicz gromadzi punkty poprzez zakup usług.

10. Warunkiem naliczenia punktów jest zarejestrowanie wartości punktów w systemie kasowym po zakończeniu usługi.

11. Punkty są naliczane od usług, które zostały rozliczone.

12. Punkty przyznane są i automatycznie rejestrowane na koncie Klubowicza po rozliczeniu usługi, według przelicznika:

Wartość usługi Wartość punktowa
10 zł 1 punkt

13. W ramach jednorazowych akcji promocyjnych mogą być przyznane Klubowiczowi Extra punkty na
zasadach określonych odrębnie dla tych akcji.

14. Zgromadzone Punkty zachowują ważność bezterminowo.

15. Zgromadzone punkty Klubowicz może wymienić na nagrody rzeczowe, bony pieniężne lub rabaty. Informacje o dostępnych produktach oraz ich wartości punktowej znajdują się w Katalogu Klubu Galerii Uśmiechu.

16. Katalog jest dostępny do wglądu w Recepcji Galerii Uśmiechu oraz na stronie www.klubgaleriiusmiechu.pl

17. Galeria Uśmiechu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian asortymentu w Katalogu Klubu w okresie jego obowiązywania.

18. Galeria Uśmiechu zastrzega, że informacje o towarach, w tym zdjęcia i opisy, prezentowane w Katalogu, wskazują wyłącznie na rodzaj towaru i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Tym samym Galeria Uśmiechu zastrzega sobie prawo zastąpienia towaru produktem o tym samym lub zbliżonym przeznaczeniu i parametrach. Jeżeli Klubowicz nie zgłosił zastrzeżeń przy odbiorze, uważa się, że zaakceptował zamienny produkt.

19. O zmianach i aktualizacji Katalogu Klubu Galeria informuje poprzez zamieszczenie informacji i aktualnej wersji Katalogu w recepcji oraz na stronie internetowej www.klubgaleriiusmiechu.pl.

20. W celu wymiany punktów na towar lub rabat, Klubowicz, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów i dokonaniu wyboru towaru/rabatu, jaki zostanie nabyty z obowiązującego Katalogu Klubu powinien zgłosić się do recepcji Galerii Uśmiechu. W chwili dokonania wymiany, Klubowiczowi, zostaje odjęta wymagana ilość punktów z jego konta.

21. W przypadku zakupionych bezgotówkowo towarów z Katalogu Klubu, nieznajdujących się aktualnie w asortymencie Galerii Uśmiechu, Galeria zastrzega sobie 14 dniowy okres na realizację zamówienia.

22. Towary posiadające kartę gwarancyjną producenta Klubowicz reklamuje bezpośrednio w punktach serwisowych danego producenta, wskazanych w karcie gwarancyjnej.

23. Zakupione bezgotówkowo z Katalogu Klubu towary nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

24. Galeria Uśmiechu zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie (regulamin, tabela, katalog, itd.) w każdym czasie, gdy ma to na celu usprawnienie lub polepszenie działania Klubu oraz gdy jest niezbędne dla zwiększenia efektywności Klubu i realizacji celów, dla których został stworzony.

25. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Galeria Uśmiechu zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie z ważnych przyczyn dotyczących Centrum Stomatologii Estetycznej Galeria Uśmiechu.

26. O zawieszeniu lub zakończeniu Klubu, Klubowicze zostaną poinformowani droga e-mailową. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Klubu dotychczas zgromadzone Punkty mogą być wymienione na towar lub rabat w terminie 3 miesięcy od dnia zawieszenia lub zakończenia Klubu. Zakup bezgotówkowy towarów i usług dokonywany jest z ostatniego Katalogu. Punkty, które nie zostały wykorzystane we wskazanym terminie przepadają.